Edward Young
WordNet

noun


(1)   English poet (1683-1765)
 
x
OK