Demosthenes
WordNet

noun


(1)   Athenian statesman and orator (circa 385-322 BC)
 
x
OK