Exosphere
WordNet

noun


(1)   The outermost atmospheric layer
 
x
OK