Ethnonym
WiktionaryText

Etymology


ethno- "people" + -onym "name", from +
 
x
OK